Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer frawww.hvidevarerdele.dk, Kong Knuds Vej 5, 9600 Aars( herefter betegnet sælger), såfremt der ikke er andre skriftlige aftaler mellem køber og sælger, der uomtvisteligt har til hensigt at fravige disse bestemmelser.

1.     Leverancens omfang
På nærværende betingelser erhverver/køber de(n) varer, som er vist her på Internet siden under adressen http://www.hvidevarerdele.dk. 

2.     Dokumentation og vejledning
Med leverancen kan følge produktbeskrivelser og brugervejledninger i det omfang dette måtte være i hænde. Måtte køber herudover ønske yderligere rådgivning fra sælgers side er denne udelukkende af vejledende art, og sælger kan ikke gøres ansvarlig herfor. Sælger indestår for, at nye varer opfylder kravene til CE-mærkning. Ønsker køber ændringer i varerne, som kræver ny CE-mærkning, er dette købers ansvar. 

3.     Leveringstidspunkt og transport
Med mindre andet er aftalt anses levering for sket, når varerne er udleveret fra sælgers lager (ab lager), og sælger påtager sig ikke noget ansvar for transport. Forsendelsen af varer sker med Post Danmark eller selvstændig fragtfører, og sælger har ret til på købers vegne og for dennes regning, at indgå de nødvendige transportaftaler på en måde, som sælger måtte finde mest hensigtsmæssig.
Eventuelt oplyst leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges. Køber er dog berettiget til at hæve aftalen - efter forinden skriftligt at have givet sælger et rimeligt varsel - om levering af de(n) pågældende varer, hvis det aftalte leveringstidspunkt overskrides med mere end 30 arbejdsdage, dersom dette kan tilregnes sælger eller forhold under dennes kontrol.

4.     Risikoen for varerne
Risikoen for varer overgår til køber på leveringstidspunktet.

5.     Reklamationspligt
Hvis leverancen ikke er i overensstemmelse med den medfølgende faktura, skal køber reklamere inden 8 dage. I modsat fald fortabes retten hertil.

For at påberåbe, at varer lider af fejl eller mangler, skal køber anmelde fejlen eller manglen til sælger straks efter, fejlen er opdaget. Køber skal angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Sælger har kun ansvaret for fejl på nye varer, som påpeges inden to år fra leveringstidspunktet. Brugte varer er uden garanti, medmindre andet er aftalt.

6.     Sælgers mangelansvar
Sælger er - dersom det leverede ikke lever op til det aftalte og under forudsætning af at ovenstående er opfyldt - efter eget valg berettiget og forpligtet til indenfor rimelig tid, at foretage omlevering mod tilbagelevering af den mangelfulde del eller afhjælpe manglen eller give køber et forholdsmæssigt afslag, hvorved manglen må anses for at være endeligt afhjulpet.

Har køber anmeldt en mangel, og viser det sig, at der ikke foreligger en sådan eller er denne ikke omfattet af Sælgers ansvar, skal køber godtgøre de udgifter, Sælger måtte have haft i den sammenhæng.

Køber er alene berettiget til at hæve aftalen om køb af de(n) pågældende varer, hvis sælger ikke har afhjulpet fejlen eller foretaget omlevering eller tilbudt køber et rimeligt forholdsmæssigt afslag, når sælger har modtaget skriftlige meddelelse herom og minimum 30 arbejdsdage er forløbet.

Såfremt køber ophæver aftalen som følge af forsinkelse eller væsentlige mangler ved det leverede, er denne berettiget til at kræve sit tab erstattet efter dansk rets almindelige regler, jf. dog pkt. 7.

7.     Ansvarsbegrænsning
Sælgers ansvar omfatter ikke, (a) fejl opstået som følge af købers anvendelse af varerne i sammenhæng med andet tilbehør som direkte eller indirekte påvirker produkternes funktion, (b) fejl opstået som følge af ændringer eller indgreb i varerne, som ikke er sket i overensstemmelse med Sælgers instruktioner, (c) fejl opstået som følge af købers anvendelse af varerne på en anden måde end foreskrevet i den udleverede dokumentation eller (d) normal driftsvedligeholdelse såsom justering, normal slitage eller hvis anskaffelse af brugstilbehør kræves.

Sælger hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af omstændigheder, som ligger uden for sælgers kontrol, hvorved menes ethvert forhold, hvis opstående eller eksistens ikke kan karakteriseres som værende forårsaget af fejl eller forsømmelser fra sælgers side, eksempelvis, men ikke begrænset hertil, strejke, blokade, lockout, forsinkelse eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, brand, naturforhold, lovændringer og som er egnet til at forsinke eller hindre leveringen af det bestilte.

Sælger er, med mindre der foreligger grov uagtsomhed, i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab eller følgeskader opstået som følge af mangler ved det leverede.

Sælger forbeholder sig ret til at annullere ordrer som ikke kan leveres inden 30 dage.

8.     Produktansvar
Sælger er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven. Ethvert ulovbestemt produktansvar udviklet i henhold til dansk retspraksis om erstatning er således udtrykkeligt fraskrevet.

9.     Pris og betaling
Varer kan bestilles pr. Forudbetaling. Alle priser på web-adressen http://www.hvidevarerdele.dk er inklusiv moms og leveringsomkostninger, medmindre andet er angivet.

10. Fortrydelsesret
Er køber forbruger, kan denne i overensstemmelse med lov om visse forbrugeraftaler fortryde aftalen. Dette forudsætter, at køber underretter sælger herom senest 14 dage efter den dag, hvor køber har fået det bestilte i hænde, og at køber returnerer det modtagne til sælger i samme stand, hvori det var, da han fik det i hænde og at varen ikke er taget i brug. Omkostninger ved returnering påhviler køber.